LLTSA  -  sezon 2020/2021
REGULAMIN ROZGRYWEK

Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie
obowiązujący w sezonie 2020/2021


I.  Informacje wstępne

 1. Celem Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów jest popularyzacja tenisa stołowego w społeczeństwie jako jednej z form rekreacji.

 2. Regulamin dotyczy tylko rozgrywek ligowych prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Kobiety (dziewczęta) i mężczyźni (chłopcy) mają takie same prawa i obowiązki wynikające z regulaminu prowadzenia rozgrywek. Ilekroć w regulaminie padnie stwierdzenie zawodnik czy uczestnik rozgrywek , dotyczy to w jednakowym stopniu kobiet (dziewcząt) jak i mężczyzn (chłopców).

 4. Organem informacyjnym Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów jest strona internetowa pod adresem www.LLTSA.pl.


II.  Warunki uczestnictwa

 1. Prawo startu w rozgrywkach mają uczestnicy (z wyjątkiem kobiet powyżej 45 lat), którzy nie występują w rozgrywkach drużynowych organizowanych przez PZTS lub Okręgowe Związki Tenisa Stołowego. Obowiązuje roczna karencja dla zawodników wszystkich lig PZTS i OZTS, którzy startowali w tych ligach sezonie 2019/20.

 2. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek ligi OZTS, PZTS pomimo nierozegrania w niej żadnego meczu nie może występować w rozgrywkach LLTSA.


III.  Zgłaszanie drużyn do rozgrywek

 1. Wszystkie drużyny zgłoszenia do rozgrywek wykonają na drukach przygotowanych przez Zarząd Ligi opublikowanych na stronie internetowej i prześlą je elektronicznie na oficjalną stronę Ligi w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

 2. Drużyna aby przystąpić do rozgrywek, musi opłacić wpisowe na zasadach ustalonych przez Zarząd STSA.

  Wpisowe dla drużyn, które nie dysponują własną salą wynosi 500,- zł. Dopuszcza się wpłatę wyżej wymienionej kwoty w dwóch równych ratach w następujących terminach: I rata - do 28 września, II rata - do 31 grudnia 2020 r.

  Dla drużyn dysponujących własną salą wpisowe wynosi 250,- zł i może być wpłacone jednorazowo bądź w dwóch równych ratach w terminach wymienionych w poprzednim akapicie.

 3. Lista zgłoszonych uczestników będzie zweryfikowana przez Zarząd, czy jest zgodna z warunkami uczestnictwa wymienionymi w punktach II.1-3 i będzie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Ligi i będzie aktualizowana na bieżąco.

 4. Uczestnicy, którzy będą zgłoszeni w więcej niż jednej drużynie, będą usunięci z listy zgłoszeń i taki zawodnik osobiście będzie musiał potwierdzić w którym zespole będzie występować. Potwierdzenie w formie elektronicznej na stronę LLTSA.

 5. Drużyny będą mogły po rozpoczęciu rozgrywek dokonać zgłoszeń uzupełniających składy swoich zespołów według zasad zamieszczonych wyżej najpóźniej przed swoim ostatnim meczem pierwszej rundy. Uczestnicy spełniający wymogi regulaminowe będą umieszczeni na oficjalnej liście zgłoszeń.

  1. Zawodnik zgłoszony jest uprawniony do grania w II rundzie pod warunkiem rozegrania przynajmniej jednej gry w I rundzie.

IV.  Zasady prowadzenia rozgrywek ligowych

 1. W kolejnych sezonach będzie kontynuowany dotychczasowy podział na ligi według poziomu od najwyższej:

  • rozgrywki I ligi - 12 drużyn grających jedną pełną rundę (11 meczy), a drugą rundę z podziałem na szóstki górną i dolną (5 meczy) systemem każdy z każdym
  • rozgrywki II ligi - 12 drużyn systemem jak w I lidze
  • rozgrywki III ligi - 12 drużyn systemem jak w I lidze
  • rozgrywki IV ligi - system rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Ilość poziomów ligowych może się zmieniać w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 3. W meczu rozgrywa się 9 gier singlowych oraz 1 podwójną w kolejności oficjalnego protokołu meczowego ustalonego przez Zarząd STSA.

 4. W grze podwójnej i w następnych grach singlowych można wprowadzić kolejnych zawodników bez prawa powrotu do gry zawodników zmienionych.

 5. Mecz może się odbyć, jeżeli drużyny występują w minimum dwuosobowych składach.

 6. Punktacja meczowa:

  • za wygrany mecz 2 punkty meczowe
  • za remis 1 punkt meczowy
  • za porażkę 0 punktów
 7. Drużyna która wygrywa mecz walkowerem otrzymuje 2 punkty meczowe i wygrywa rezultatem 10:0.

 8. Drużynie wycofanej z rozgrywek anuluje się wyniki meczów z danej rundy rozgrywkowej i w klasyfikacji końcowej nie uwzględnia się w ostatecznej tabeli danej ligi.

 9. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu "A", a gość na ustawieniu "X". W drugiej rundzie następuje zmiana gospodarza meczu.


V.  Awanse i spadki

 1. W ligach I, II i III do klasy niższej spadają drużyny, które zajmą 11 i 12 miejsce w tabeli.

 2. W ligach II, III i IV do klasy wyższej awansują drużyny które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli.

 3. O kolejności miejsc w tabeli decyduje większa suma punktów meczowych.

 4. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów przez dwie drużyny obowiązuje w kolejności:

  • wynik meczu bezpośredniego po I rundzie lub dwumeczu po II rundzie
  • różnica setów meczu bezpośredniego po I rundzie lub dwumeczu po II rundzie jeśli wyniki meczy bezpośrednich nie wyłonią zwycięzcy
  • przy dalszym braku rozstrzygnięcia decyduje większa ilość wygranych gier z tabeli ogólnej.
 5. W przypadku jednakowej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma drużynami, stosuje się małą tabelę uwzględniając tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami wg zasad w punkcie 4.

 6. Drużyna która odda walkowerem 3 mecze, jest wycofana na danym etapie z rozgrywek i kolejne mecze wg terminarza rozgrywek weryfikowane są jako walkower dla drużyny przeciwnej .Drużyna przesuwana jest na ostatnie miejsce w tabeli a w następnym sezonie może być dopuszczona do rozgrywek o klasę niżej.

 7. Po sezonie zostanie rozegrany baraż pomiędzy trzecią drużyną od końca i trzecia drużyną ligi niższej. Mecz barażowy rozgrywany będzie w miejscu i czasie wskazanym przez Zarząd. W przypadku remisu o wygranej decydować będzie większa ilość wygranych setów. W przypadku równej ilości setów o wygranej decydować będzie wygrana gry podwójnej.

 8. Drużyna która wycofa się z rozgrywek, może być dopuszczona do rozgrywek w następnym sezonie tylko w najniższej klasie rozgrywkowej.


VI.  Inne postanowienia

 1. Mecze powinny być rozgrywane w terminie i miejscu ustalonym przez organizatora rozgrywek według terminarza.

 2. Nie można przekładać meczów w dwóch ostatnich kolejkach I i II rundy rozgrywek. Nie dotyczy meczów przełożonych na termin wcześniejszy.

 3. Każda drużyna może przełożyć 2 mecze w całych rozgrywkach po spełnieniu następujących warunków:

  1. uzyskanie zgody drużyny przeciwnej na ustalenie miejsca i daty przekładanego meczu w czasie do 14 dni po terminie wynikającym z terminarza rozgrywek (nie dotyczy meczów przekładanych na termin wcześniejszy) na koszt wnioskodawcy.
  2. organizator musi być powiadomiony o ustaleniu terminu przełożenia meczu przed wyznaczonym dla niego terminem.
  3. punkty a) i b) nie dotyczą przyczyn niezależnych od organizatora.
 4. Podstawowym miejscem prowadzenia rozgrywek jest sala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Zygmuntowski 4 w Lublinie. Z powodu niemożliwości rozegrania pełnej kolejki wszystkich lig na tej sali, Zarząd Ligi określi które sale zgłoszone przez uczestników i w jakim zakresie będą wykorzystane.

 5. Nie przewiduje się prowadzenia rozgrywek na salach poza granicami administracyjnymi m. Lublina.

 6. Drużyny których sale Zarząd zaakceptuje do prowadzenia rozgrywek, poniosą opłatę wpisowego do rozgrywek w wysokości 50%.

 7. Uczestnicy rozgrywek powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

 8. Protokoły meczowe powinny być przekazane niezwłocznie po zakończeniu meczu do osoby wyznaczonej przez organizatora.

 9. Zagadnienia nie wymienione w niniejszym regulaminie, rozstrzygane będą na podstawie regulaminów PZTS.

 10. Kwestie sporne i nagłe rozstrzygnie niezwłocznie Zarząd LLTSA.

 11. Nagrody i wyróżnienia będą stosowane według zasad i możliwości zatwierdzonych przez Zarząd LLTSA.

 12. Zawodnicy i kierownicy drużyn przystępując do rozgrywek LLTSA wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (nazwisko, imię, przynależność do druzyny, a dla kierowników dodatkowo dane kontaktowe), których administratorem jest Zarząd STSA.